Condicions generals de lloguer

EMPRESA

GLOBAL IMMO ROSES, S.L. amb domicili a Av. Nord, 57 de Roses i CIF B17839119 registrada en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2250, Foli 214, Fulla GI 37421, actua com a intermediària legal dels propietaris dels allotjaments que comercialitza.

IMPORTE DEL ARRENDAMIENTO

L'import de l'arrendament és l'indicat en les condicions particulars de la confirmació de reserva o contracte, on es relaciona l'import de l'arrendament.

IMPORT DE L'ARRENDAMENT

La forma de pagament serà del 40% de l'import total en el moment de fer la reservai el saldo es realitazarà 10 dies abans de l´arribada. El dia del registre (check-in) es procedirà a dispositar la fiança. El pagament del 40% es farà una vegada realitzada la pre-reserva en un termini màxim de 48h. L'empresa es reserva el dret d'anul·lació de la *pre-reserva en cas de no rebre en aquest període el justificant del pagament realitzat del 40% de l'import total de l'arrendament. Una vegada rebut el pagament l'empresa li farà arribar el contracte corresponent al seu lloguer. El pagament del saldo de l'arrendament es pot realitzar de la següent manera:

 • Transferència bancaria en el compte corrent que se li indica en la reserva.
 • Targeta de crèdit.
 • Paypal
 • Bizum

PERÍODE DE L'ARRENDAMENT

El període de lloguer s'especifica en les condicions particulars del contracte. L'entrega de claus es realitzarà entre les 16:30:00 hores i les 19:00 hores del primer dia de lloguer del període contractat. Per al cas en què al client li fos totalment impossible ajustar-se a l'horari indicat, existirà un recàrrec de 30€ € i el llogater haurà de comunicar a GLOBAL IMMO l'hora prevista d'entrada perquè el personal de GLOBAL IMMO pugui organitzar la mateixa. La sortida de l'allotjament es realitzarà pel matí, com més tard, abans de les 10:00 horas, lliurant les claus a la mateixa oficina de Global Immo que es va fer el check-in. A la seva sortida, el llogater ha de lliurar l'allotjament, el mobiliari i els seus utensilis en idèntiques condicions en les quals el va trobar el dia de la seva arribada, com també buidar la nevera i llançar les escombreries u desaprofitaments diversos, fent-se responsable de totes les deterioracions que hagués ocasionat. En el cas contrari, GLOBAL IMMO facturarà als llogaters les reparacions o reposició de les deterioracions corresponents. Tanmateix el llogater ha de descongelar el congelador.

DIPÒSIT DE GARANTIA

Al lliurament de claus, el client dipositarà una fiança a favor de GLOBAL IMMO ROSES, S.L. per un import mínim de 250.-€. (segons immoble). En finalitzar el contracte la fiança serà reintegrada, després de prèvia verificació de l'estat del bé immoble i deducció de reposició o de reparacions que siguin imputables a l'usuari.
No es retornarà la fiança en el cas que el titular de la reserva no estigui present.

SUBMINISTRAMENTS

En general els nostre habitatges no disposen del servei de llençols, tovalloles, draps de cuina, … excepte alguns immobles en concret.

NORMES DE COMUNITAT

Els allotjaments integrats en unacomunitat de veïns vindran regits per el seu reglament de règim interior i/o estatuts de la comunitat. Les instal·lacions comunitàries com a piscines, pista de tennis, etc.…. no estan obertes durant tot l'any. Les dates d'obertura i tancament depenen del temps, demanda, higiene i altres factors. GLOBAL IMMO no es fa responsable del tancament d'instal·lacions comunitàries dins d'un complex comunitari per factors aliens a la gestió pròpia d'intermediació del lloguer. Els llogaters seran responsables de la seva seguretat per l'ús d'aquestes.

MASCOTES

Mascota: El llogater ha d'abonar la quantitat de 25,00€/reserva (Només als apartaments permesos). Les mascotes només estan permeses en aquells apartaments assenyalats amb aquest servei opcional.
Només està permesa 1 mascota per allotjamenti amb un pes màxim de 16 Kg. El client està obligat, abans de la seva estada, de declarar si ve acompanyat de qualsevol mascota. L'incompliment de qualsevol d'aquestes mesures, podrà incórrer en un càrrec de 200€ per allotjament i en el qual es permet mascotes. En els habitatges en les quals no estan permeses les mascotes, GLOBAL IMMO podrà rescindir el contracte si es comprovés que el client ve acompanyat d'una mascota. El client/amo de la mascota és responsable de les accions, comportament o destrosses que pugui produir la seva mascota en l'allotjament ocupat.

RESOLUCIÓ DE CONTRACTE

GLOBAL IMMO podrà rescindir de manera automàtica el contracte en els següents casos:

 • L'excés d'ocupants en un allotjament, per a això GLOBAL IMMO podrà sol·licitar el nom i document d'identitat de cadascun dels ocupants, a cada moment.
 • La cessió o subarrendament del tot o part del que és objecte aquest contracte d'arrendament.
 • La modificació de la ubicació del mobiliari de l'allotjament llogat.
 • La realització de qualsevol activitat que entri en contradicció amb la normativa municipal, amb el reglament de la comunitat, amb els usos de convivència, l'higiene i l'ordre pública habituals o que impedeixin el normal descans d'altres usuaris de l'immoble, del complex o de la urbanització.

RESPONSABILITATS EXCLOSES

GLOBAL IMMO no es farà responsable en els següents casos:

 • Els robatoris, pèrdues o danys que puguin sofrir els clients durant la seva estada en els allotjaments llogats.
 • Els talls de subministrament de grans companyies com a electricitat, aigua o gas.
 • El trencament d'electrodomèstics o qualsevol altre aparell que forma part de l'allotjament. El client avisarà GLOBAL IMMO i aquest donarà part al Servei Tècnic, però la no assistència per part d'aquest servei no serà motiu d'indemnització per part de GLOBAL IMMO.
 • Les obres que els Ajuntaments i altres empreses alienes a GLOBAL IMMO puguin realitzar-se en els voltants o en els mateixos edificis i que puguin afectar el normal desenvolupament de l'estada del client.
 • Les eventuals olors de desguassos, sifons i tubs de ventilació, provocat pel vent de mar, cuines, etc.
 • Qualsevol molèstia causada per insectes diversos ( formigues, mosquits...).
 • Els eventuals sorolls i molèsties produïts per tercers.

ANUL·LACIONS

En el cas d'anul·lació per part del client, s'ajustarà a les següents normes segons:

-Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y otras leyes complementarias.

-Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, por la cual se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

-Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya.

 • Si l'anul·lació es produeix 21 dies abans de la data d'entrada del client, no es retindrà cap import total del lloguer.
 • Si l'anul·lació es produeix entre 21 dies i 14 dies abans de la data d'entrada del client es retindrà un 30% de l'import total del lloguer.
 • Si l'anul·lació es produeix entre 0 dies i 14 dies abans de la data de l'entrada del client es retindrà un 40% de l'import total del lloguer.
 • Si l'anul·lació es produeix una vegada el client ha pres possessió d'allotjament GLOBAL IMMO retindrà el 100% de l'import total lliurat pel client en aquest concepte.

No hi haurà ABONAMENTS si el client desisteix dels serveis voluntàriament abans de la complerta de la seva estada. En el cas que una vegada contractat per part del client un allotjament, i no es pogués fer lliurament d'aquest, GLOBAL *IMMO es compromet a lliurar un altre allotjament de similar categoria o superior i en cas de no poder satisfer al client, retornar l'import de diners que aquell hagi lliurat a GLOBAL IMMO per a la reserva o el lloguer d'aquest bé immoble.

Totes les dades facilitades a través del formulari o correu electrònic, seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades. GLOBAL IMMO ROSES, S.L. insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades garantint el seu ús d'acord amb les exigències legals i que només seran utilitzades per GLOBAL IMMO ROSES, S.L. per a dur a terme les nostres tasques bàsiques administratives i de comunicació. Si vostè desitja rectificar o cancel·lar les seves dades del nostre fitxer, pot notificar-ho enviant una sol·licitud a través del nostre correu electrònic rent@global-immo.net Llegit i comprès l'anterior, l'accepto i consenteixo el tractament que se m'ha notificat.

Creació disseny y web per Studio Aeyle